top of page

ALA Leadership Lab

  • วางแผน career path

  • ค้นพบศักยภาพตัวเองและเรียนรู้จากพี่ๆ เพื่อนๆ

พิเศษ! เตรียมพบกับแขกรับเชิญคนสำคัญที่จะมาเล่าประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจให้น้องๆ อย่างใกล้ชิด!!

  • ทักษะการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี

  • ทักษะการทำงานเป็นทีม

  • การสื่อสารของผูนำ

กิจกรรมที่จะทำให้น้องๆกล้าแสดงความคิดเห็นและได้เพื่อนใหม่ "นอกห้องเรียน" จากการทำงานร่วมกัน

  • กระบวนการคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมผ่าน Project

  • หลุดกรอบการมองความเป็นไปไม่ได้ 

คิดเร็ว ทำเร็ว เพื่อทดสอบไอเดีย ทำงานผ่านโครงการเพื่อสังคม "จริง" ที่จะช่วยเปิดโลกเรื่องการศึกษาไทย

  • เทคนิคการสร้างเรื่องราวให้น่าสนใจ

  • ศิลปะการพูด ทำอย่างไร มัดใจคนอยู่

สร้างความมั่นใจในการสื่อสาร และพัฒนา Style ของตัวเองด้วยการเรียนรู้จาก "Feedback" 

bottom of page